Начало » Основни дейности
Общата цел на проекта е изграждане на база за дистанционно обучение в ХТМУ чрез:
 • въвеждане на мултимедийни електронни учебни помагала
 • въвеждане на модул електронно хранилище и обучение на  
 • преподаватели и студенти за работа със системата за дистанционно обучение
 • въвеждане на он-лайн двустранна видео-връзка между преподаватели и  студенти
Специфични цели
 • Разпространяване и мултиплициране на положителен опит
 • Предлагане на обучение, адаптирано към индивидуалните потребности,  избор на преподаватели и курсове, учене през целия живот
 • Достъп до най-новите ИКТ и обмен на информация за придобиване и усъвършенстване на умения за критично мислене, организационни и комуникативни умения, активно гражданско съзнание и социално взаимодействие за формиране на компетентности за управление и развитие на кариера
 • Равен достъп до образование и учебни материали, за един значително по-широк кръг обучаеми – хора с увреждания, майки, възрастни, етнически малцинства, хора от отдалечени райони и др.
 
Основни дейности
 • Изработка на съдържание за мултимедийни електронни учебни помагала.
 • Изграждане на 30 мултимедийни електронни учебни помагала.
 • Организиране, координиране и контрол на създаването на мултимедийните електронни учебници.
 • Разработване, изграждане и внедряване на системата за електронно обучение с модул видео-конферентна връзка и модул електронно хранилище - виртуална библиотека
 • Изграждане на модул за обучение на преподаватели, административен и технически персонал
 • Първоначално обучение на преподавателския, административния и техническия персонал за работа със системата за видео-конферентна връзка и за работа със системата за дистанционно обучение.
 • Осигуряване на публичност на реализираните дейности.
 • Включване на всички представители от целеви групи във формите на дистанционно обучение.

Очакваните резултати от реализацията на дейностите по проекта
 • Създадено учебно съдържание за последваща разработка на 30 мултимедийни учебни помагала и са свързани с възможността на повече студенти да имат равен достъп до учебни материали
 • Технически изградени 30 мултимедийни електронни учебници
 • Създадена интегрирана към системата за дистанционно обучение, видео-конферентна връзка между преподаватели и студенти, виртуална библиотека и електронно хранилище, както и пълна интеграция на административната система на ХТМУ със системата за дистанционно обучение
 • Изградена електронна платформа за прилагане на електронни форми на дистанционно обучение 
 • Пълен контрол върху цялостния процес по изграждане на мултимедийните 
 • Контролирано и координирано включване на системата за електронно обучение, както и пълно съответствие с административната система на ХТМУ
 • Постигане на високо ниво на компетенция за работа със системата за електронно обучение на преподаватели, административен и технически персонал
 • Десет обучени преподаватели, административен и технически персонал на ХТМУ
 • Цялостно обучение на преподавателския, административния и техническия персонал на ХТМУ
 • Осигуряване на две напълно оборудвани зали за видео-конферентна връзка
 • Резултатите от дейността ще бъдат пълна прозрачност, публичност и разпространение на резултатите от реализацията на проекта по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
 • Успешното завършване на поне един обучителен модул от няколко курса на представители от всички целеви групи.