Начало » За проекта

На 12.03.2013г. между Министерството на образованието и науката и Химикотехнологичен и металургичен университет се подписа договор № Д01 - 3799/ за изпълнение на проект: ”Подобряване на качеството на дистанционното обучение в ХТМУ чрез въвеждане на мултимедийни електронни учебни помагала и обучение на преподаватели, административен и технически персонал за работа със системата за дистанционно обучение, и въвеждане на он-лайн двустранна видео-връзка между преподаватели и студенти.”с номер № BG051PO001-4.3.04-0028.

 


Цел на настоящия проект е изграждане на база за дистанционно обучение в ХТМУ чрез въвеждане на мултимедийни електронни учебни помагала, въвеждане на модул електронно хранилище и обучение на преподаватели и студенти за работа със системата за дистаанционно обучение, както и въвеждане на он-лайн двустранна видео-връзка между преподаватели и студенти.Индикатори за изпълнение:
  • Създадени мултимедийни електронни учебници за бакалавърски и магистърски програми на ХТМУ. 
  • 1 400 студента, включени в обучението с екелтронни форми
  • "Обучение на обучители" от външни експерти за работа с електронната система - обучени 10 лица от преподавателския и администартивния персонал от ХТМУ, които ще получат сертификати за знания в областта.
  • Продължаващо обучение от подготвените експерти чрез “Модул за обучение за работа с електронната система” на неограничен брой преподавателски и административен персонал от ХТМУ. В рамките на проекта се предвижда те да обучат около 150 преподаватели и администартивен персонал.
  • Предвижда около 50 вече заети с работа лица (възрастни) успешно да се обучат в магистърските бакалаварски курсове.